BURSE AN ȘCOLAR 2023-2024

În anul şcolar 2023-2024, elevii din îvățământul gimnazial și liceal/profesional vor beneficia de patru tipuri de burse. Este vorba despre burse de excelență olimpică I și II, de merit, sociale și tehnologice, conform Legii 198/2023 și OME 6238/2023.
Până în data de 06 octombrie 2023 (ora 14:00) se pot depune dosare pentru solicitări de burse de excelență olimpică I și II, burse de merit, burse sociale și burse tehnologice, în termenul legal de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.

1. Burse de excelență olimpică I și II
• bursa de excelenţă olimpică I se acordă elevilor care obţin distincţii, respectiv premiile
I, II, III şi menţiune, la olimpiadele şcolare internaţionale, respectiv campionatele sportive şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.
Bursele de excelenţă olimpică I se acordă lunar elevilor de gimnaziu şi liceu, pe întreaga durată a anului şcolar următor obţinerii distincţiei.
Prin excepţie, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an şcolar;
• Bursa de excelenţă olimpică II se acordă elevilor care obţin distincţii, respectiv premiile
I, II şi III la olimpiadele şcolare naţionale organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei.
Bursele de excelenţă olimpică II se acordă lunar elevilor de gimnaziu şi liceu, pe întreaga durată a anului şcolar următor obţinerii distincţiei.
Prin excepţie, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an şcolar.
Documente necesare:
– Cerere depusă de părinte
– Copii ale atestatelor sau a diplomelor obținute, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ
– Copie CI/ certificate de naștere elev
– Extras de cont

2. Burse de merit – cuantum 450 lei/lună
Acestea se vor acorda pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu/profesională, după cum urmează:
– 30% din efectivul clasei – gimnaziu
– 30% din elevii clasei a V-a, în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două interval de învățare a anului în curs
– 30% din elevii fiecărei clase a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
Pentru categoriile de mai sus, dacă prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii care au media mai mare sau egala cu 9,50 lista se va extinde. Nu este necesară cerere, se acorda la propunerea dirigintelui și extras de cont părinte.
– Elevii care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de ME
– Elevii care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare sau extrașcolare recunoscute de ME, cu sau fără finanțare
– Elevii care au obținut medalii de aur la campionatele naționale, organizate de federațiile sportive naționale.
Condiții de acordare:
– Să fie promovați la toate materiile
– Media 10 la purtare
– Se acordă o singură bursă pentru toate rezultatele
Documente necesare:
– Cerere depusă de părinte
– Copii ale diplomelor obținute, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ
– Copie CI/ certificate de naștere elev
– Extras de cont

3. Burse sociale – cuantum 300 lei/lună
• Pe bază de venit
– mai mic de 50% din media pe un an a salariului minim net pe economie / membru de familie. (sub 877,50 lei /membru de familie)
Documente necesare:
– Cerere părinte
– Declarație pe proprie răspundere privind veniturile nete cu caracter permanent (fără alocații, burse)
– Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR
– Documente doveditoare ale componenței familiei (CN, CI, sentinte judecătorești)
– Extras de cont

• Pentru elevi orfani de un părinte sau ambii părinți – nu este condiționata de venit
Documente necesare
– Cerere
– CI părinte
– CN elev
– CD parinte
– Extras de cont

• Pentru elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamantul/plasamentul de urgență
Documente necesare
– Copie CI solicitant
– Copie CI/CN elev
– Copie hotărâre judecătorească
– Copie dispoziție împuternicire persoană responsabilă
– Extras de cont

• Pentru familii monoparentale – nu este condiționată de venit
Documente necesare
– Cerere
– CI părinte
– CN elev
– Documente care atestă calitatea de familie monoparentală
– Extras de cont

• Pentru elevi cu deficiențe
Documente necesare
– Cerere
– CI părinte / Certificat naștere elev
– Copie a certificatului de încadrare într-un grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea în evidență de către medical de familie
– Extras de cont

4. Bursa tehnologică – cuantum 300 lei/lună
Se acordă elevilor din învățământul tehnologic (profesional) la propunerea dirigintelui
Condiții:
– Mai puțin de 10 absențe nemotivate lunar
– Media 10 la purtare
– Nu se acordă 3 luni dacă media la purtare a fost scazută sub 7, pentru comiterea de abateri disciplinare grave
– Se poate cumula cu bursele de merit, de excelență olimpică I și II și sociale
– Elevii să iși deschidă un cont bancar în vederea virării burselor