MEDIA DE ADMITERE_2015

Calculul mediei de admitere
utilizate pentru admiterea în învățământul liceal
pentru anul școlar 2015-2016

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

 MA=(ABS+3EN) : 4

unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a

CALENDARUL ADMITERII LA LICEU_2015

CALENDARUL ADMITERII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

pentru anul şcolar 2015-2016

Anexa_1_CALENDARUL ADMITERII_liceu_2015

Anexa_4_Calendarul admiterii 2015_IP

DATA LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL -PREGĂTIREA ADMITERII

31 ianuarie 2015

 • Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii

1 martie 2015

 • Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
 • Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1 mai 2015

 • Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică
 • Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
 • Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a
 • Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere 

7 mai 2015

 • Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere
 • Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru
 • Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora 

15 mai 2015

 • Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită 

11 – 29 mai 2015

 • Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare 

17 iunie 2015

 • Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi 

19 iunie 2015

 • Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a 

2 iulie 2015

 • Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene 

3 iulie 2015

 • Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
 • Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere 
 • Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a. 

6 iulie 2015

 • Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ 

PROBELE DE APTITUDINI

21-22 mai 2015

 • Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini 

25-26 mai 2015

 • Înscrierea pentru probele de aptitudini 

27-30 mai 2015

 • Desfăşurarea probelor de aptitudini 

1 iunie 2015

 • Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini 
 • Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru 

2 iunie 2015

 • Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini
 • Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini 

19 iunie 2015

 • Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi
 • Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi 

2 iulie 2015

 • Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere 

3 iulie 2015

 • Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă 

6 iulie 2015

 • Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini 
 • Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini 
 • Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

21-22 mai 2015

 • Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

25-26 mai 2015

 • Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

27-30 mai 2015

 • Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

1 iunie 2015

 • Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru 

2 iunie 2015

 • Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

3-4 iunie 2015

 • Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

9 iunie 2015

 • Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite 

10 iunie 2015

 • Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe 
 • Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special 

15 mai 2015

 • Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 

19 iunie 2015

 • Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

6-8 iulie 2015

 • Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

9-11 iulie 2015

 • Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special 
 • Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016 

3 – 7 iulie 2015

 • Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.
 • Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea 

3 – 7 iulie 2015

 • Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere 

4 – 8 iulie 2015

 • Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator 

9 iulie 2015

 • Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată
 • Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti 

10 iulie 2015

 • Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere 

11 – 12 iulie 2015

 • Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională 

13 iulie 2015

 • Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor 

14 iulie 2015

 • Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2015

15 iulie 2015

 • Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti 

15 iulie 2015

 • Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate 

16 iulie -24 iulie 2015

 • Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi 
 • A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016 

15 iulie 2015

 • Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

16-17 iulie 2015

 • Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă 

18 iulie 2015

 • Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii 

15 – 20 iulie 2015

 • Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii 

20 iulie 2015

 • Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini
 • Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă 

15-21 iulie 2015

 • Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori 

22 iulie 2015

 • Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere 

23 iulie 2015

 • Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii 

23 iulie 2015

 • Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat
 • Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă 

23 -24 iulie 2015

 • Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua 

24 iulie 2015

 • Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii 

27-30 iulie 2015

 • Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate. 
 • A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016 

1 august 2015

 • Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă 

31 august 2015

 • Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

1-2 septembrie 2015

 • Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

3-4 septembrie 2015

 • Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare 

7 septembrie 2015

 • Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă 

1 mai 2015

 • Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016 

15 iulie 2015

 • Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016 

21-22 iulie 2015

 • Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016 

22-24 iulie 2015

 • Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII-A_CALENDAR_2015

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A
EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII

CLASEI A VIII-A

edukacja_1

ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

13 iunie 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
15-17 iunie 2015 Înscrierea la Evaluarea Naţională
22 iunie 2015 Limba şi literatura română – probă scrisă
23 iunie 2015 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
24 iunie 2015 Matematica – probă scrisă
26 iunie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
26 iunie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)
27 -29 iunie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
30 iunie 2015 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

 

Anexa_3_PROBELE DE APTITUDINI_2015

Anexa_3_Programa_Evaluarea_Nationala _2015_ Matematica

ANEXA_2_Programa_Evaluarea_Nationala_2015_Limba si literatura romana

O R D I N_evaluare_2015

 final_ordin_ ADMITERE_ 2015

 

 

 

PROBELE DE APTITUDINI

CALENDARUL DESFASURARII PROBELOR DE APTITUDINI

22-23 MAI – Eliberarea fiselor de inscriere. Fisele de inscriere se vor elibera de la secretariatul scolii Dumbravita, pe baza unei copii de buletin a candidatului.

26-27 MAI- Inscrierea pentru probele de aptitudini (la secretarul liceului vizat).

28-30 MAI- Desfasurarea probelor.

2 IUNIE- Afisarea rezultatelor. Depunerea contestatiilor.

3 IUNIE- Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii.